Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

O ιστότοπος www.spyropouloslawfirm.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») και η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας για τον ιστότοπο αυτό. H παρούσα πολιτική απορρήτου σκοπό έχει να κάνει γνωστούς τους όρους καθώς και το πλαίσιο με το οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα σας ως επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου www.spyropouloslawfirm.gr. Στην παρούσα, η οποία αποτελεί και γνωστοποίηση – ενημέρωση σύμφωνα με το αρ. 13 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), αναφέρονται επιπλέον και οι σχετικές μας υποχρεώσεις καθώς και τα δικαιώματα σας που προκύπτουν από την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία.

 

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που πιθανόν συλλέγονται από εμάς, το σκοπό καθώς και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Επεξεργασία

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Περιήγηση στον ιστότοπο

Διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies.

Βελτίωση των υπηρεσιών χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου καθώς και της ασφάλειας αυτού (για περισσότερα βλ. Πολιτική Cookies).

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ενάσκηση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, δηλαδή η απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του ιστοτόπου.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

e-mail ή/και ονοματεπώνυμο, καθώς και κάθε άλλο δεδομένο το οποίο θα περιλάβετε στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία.

Η επικοινωνία σας μαζί μας και ο χειρισμός και διεκπεραίωση τυχόν αιτήματος σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ενάσκηση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, δηλαδή η επικοινωνία μαζί σας, και η βελτίωση των υπηρεσιών της κ.λπ. Επικουρικά, νομική βάση αποτελεί και η δική σας συγκατάθεση δεδομένου ότι εσείς μας αποστέλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

 

Διάρκεια Επεξεργασίας

Πλην των δεδομένων που αφορούν σε συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για περίοδο 2 ετών, έπειτα από την οποία διαγράφονται αυτόματα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Κατηγορίες Αποδεκτών των Δεδομένων Επεξεργασίας

Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εταιρείες μηχανογράφησης και υποστήριξης ιστοτόπων οι οποίες δεσμεύονται από την συνεργασία τους με την Εταιρεία να μη χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από τους όρους του παρόντος

Ασφάλεια

Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αναφορικά με την ορθή τήρηση τους, την αποτροπή υποκλοπής ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβασης ή αλλοίωσης τους, δημοσιοποίησης ή κοινολόγησης τους.

Δικαιώματα Υποκειμένου Επεξεργασίας

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα φορητότητας
  • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Έδρα: Λ. Αλεξάνδρας 81, Αθήνα, 11474

Τηλέφωνο 2110135653

Fax 2110135654

e-mail: affairs@spyropouloslawfirm.gr

Για οποιαδήποτε απορία, ζήτημα ή την ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τηλ: +30-210 6475600, και στην ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr